Algemene voorwaarden

Algemeen

Deze algemene voorwaarden maken onderdeel uit van elke overeenkomst tussen een diëtist van Diëtistenpraktijk Voedings id en haar opdrachtgever voor behandeling en/of het leveren van diensten en/of goederen. Onder opdrachtgever worden verstaan: alle cliënten of andere natuurlijke of rechtspersonen, of hun wettelijke vertegenwoordigers die de diëtist raadplegen.

Behandeling gaat uitsluitend via afspraak.

Verhindering

Afspraken worden in rekening gebracht. Afzeggen kan, dat dient persoonlijk of via de telefoon, eventueel ingesproken op de voicemail, te worden gedaan. Alleen als een afspraak minimaal 24 uur van te voren is afgezegd, wordt deze niet in rekening gebracht.

Tarieven

Diëtistenpraktijk Voedings id hanteert marktconforme tarieven. Voor huisbezoeken bestaat daarnaast een uittoeslag, ongeacht reisafstand en reistijd.

Declaraties

Diëtistenpraktijk Voedings id zal in principe de kosten declareren bij de zorgverzekeraar. Als dit niet mogelijk is, ontvangt de opdrachtgever een factuur. In dat geval is de opdrachtgever zelf betaling verschuldigd.

Betaling

Bij het uitblijven van betaling binnen de gestelde termijn, is de opdrachtgever in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling nodig is. Zolang de opdrachtgever niet betaalt, zullen alle kosten die verband houden met de inning van deze kosten in rekening worden gebracht bij de opdrachtgever. Onder deze kosten worden ook verstaan de kosten van incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Incasso

De diëtist is bij wanbetaling gerechtigd onverwijld tot incasso van de vordering over te gaan, of derden daar mee te belasten. In het algemeen zal eerst een herinnering gestuurd worden. Bij een tweede betalingsherinnering zal de vordering worden verhoogd met € 5,00 administratiekosten, bij een derde betalingsherinnering met € 10,00.

Verschuldigdheid

Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de diëtist bindend, tenzij het tegendeel bewijsbaar is.

Aansprakelijkheid

Het advies van de diëtist is resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen is. De diëtist sluit elke aansprakelijkheid uit bij schade of letsel voortvloeiende uit, of in verband met de opvolging door de opdrachtgever van door de diëtist verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld door de diëtist.

Klachten

Bespreek uw probleem eerst met de diëtist. Misschien komen wij er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

Bent u niet tevreden over uw diëtist én komt u er samen niet uit? Dan kunt u een klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici 1e lijn (Postbus 1161, 3800 BD Amersfoort).

Privacy

Alles wat u met een diëtist tijdens de behandeling bespreekt is vertrouwelijk. Een diëtist toont respect voor u en uw omstandigheden en streeft altijd naar een optimale samenwerking. De diëtist houdt rekening met u en waarborgt uw privacy tijdens de behandeling.